Zgodnie z projektem nowelizacji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, wprowadzony został wymóg odtwarzania historii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Wymóg ten determinuje konieczność dokonywania oceny stanu technicznego UTB oraz uregulowanie sposobu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w celu zachowania bezpiecznego stopnia użytkowania urządzeń tego typu.

Odtwarzanie historii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego bezpośrednio powiązane jest z resursem. Wyznacza on sposoby oceny i identyfikowania stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego na podstawie szacowania liczby cykli pracy oraz stanu obciążeń, jakim podlegają UTB.

Czym zatem jest resurs, jak go obliczać i w jaki sposób dźwignice go osiągają?

Czym jest resurs?

Zgodnie z definicją, resurs to projektowany bezpieczny okres eksploatowania urządzeń transportu bliskiego. W przypadku konstrukcji stalowych determinuje go liczba cykli pracy, a w przypadku mechanizmów liczba godzin pracy z obciążeniem nominalnym w założonym okresie eksploatowania.

Resurs szacowany jest na podstawie obliczeń przeprowadzanych metodą uwzględnioną w normie ISO 12482-2014, a także przy uwzględnieniu norm pomocniczych, które definiują grupy natężeń pracy UTB. Do tych norm zalicza się normy: PN-ISO 4301-1, PN-ISO 4301-5, PN-ISO 4306-1, a także ISO 9927-1.

Jak oblicza się resurs?

Stopień wykorzystania resursu przez UTB oblicza się w stosunku do wszystkich urządzeń transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu. Sam proces obliczania resursu jest stosunkowo złożony i skomplikowany ze względu na liczne zmienne i czynniki wpływające na osiągany wynik obliczeń.

Z tego też względu warto zlecić obliczenie resursu doświadczonym profesjonalistom, którzy przeanalizują historię eksploatacji dźwignicy oraz dokładnie oszacują stopień wykorzystania resursu przez urządzenie transportu bliskiego.

Co wpływa na skomplikowanie resursu? Podczas obliczeń należy uwzględnić m.in. różne grupy natężeń pracy, przenoszone przez konstrukcje stalowe obciążenia oraz różne modyfikacje i modernizacje, jakim poddane zostały urządzenia transportu bliskiego. 

Szacunki należy opierać na danych pochodzących ze świadectw, certyfikatów, tablic znamionowych, deklaracji czy dokumentacji technicznej. Do uzyskania miarodajnych wyników konieczne jest także przeanalizowanie widma obciążenia oraz liczby cykli w skali dnia i roku, którym podlegała dana dźwignica.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 685 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu