Warning: Undefined variable $VSMXamtGx in /home/platne/serwer188768/public_html/podstawybiznesu.pl/wp-includes/embed.php on line 1

Warning: Undefined variable $lRBZIljbPi in /home/platne/serwer188768/public_html/podstawybiznesu.pl/wp-includes/nav-menu.php on line 1

Warning: Undefined variable $IGmQZbY in /home/platne/serwer188768/public_html/podstawybiznesu.pl/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-attachments-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $CUoSQIR in /home/platne/serwer188768/public_html/podstawybiznesu.pl/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-taxonomies-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $yvkOI in /home/platne/serwer188768/public_html/podstawybiznesu.pl/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php on line 1
Operat przeciwpożarowy – dokument istotny dla bezpieczeństwa | Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu

Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów wymaga obecnie posiadania stosownej dokumentacji oraz szeregu zezwoleń. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku firma, która chce się tym zajmować, musi wykazać, że podjęte przez nią kroki dotyczące ochrony przeciwpożarowej będą wystarczające. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pożarów na wysypiskach i składach odpadów. Magazynowanie niektórych rodzajów substancji stwarza szczególnie wysokie zagrożenie, dlatego trzeba uzyskać pozytywną opinią Państwowej Straży Pożarnej, aby prowadzić taką działalność.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Do dokumentów, które są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na przetwarzanie, zbieranie lub produkowanie odpadów, zalicza się przede wszystkim operat przeciwpożarowy. To kompleksowy dokument, który obejmuje szereg zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu, ale też z występującymi na jego terenie zagrożeniami oraz sposobami postępowania w przypadku przeprowadzania ewakuacji. Dokument ten musi wykazywać niezbędne informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a także staje się podstawą działań prewencyjnych i zaradczych w miejscach, które są szczególnie narażone na wybuch pożaru.

Kto musi posiadać operat przeciwpożarowy?

Posiadanie operatu przeciwpożarowego jest niezbędne w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać jeden z trzech typów zezwolenia: na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów lub ich wytwarzanie. Ubiegając się o jedno z tych uprawnień, przedsiębiorca musi przedstawić opracowany przez uprawnionych rzeczoznawców dokument, który następnie uzyskuje opinię ustanowionych w Ustawie uprawnionych organów. Od jakości sporządzonego operatu zależy, czy przedsiębiorstwo uzyska zezwolenie. Zawarte w nim informacje mają także duży wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu.

Kto może przygotować operat przeciwpożarowy?

Ustawa o odpadach w klarowny sposób mówi, kto może sporządzić operat przeciwpożarowy, aby posiadał on moc prawną i mógł stać się ważnym elementem kompleksowo przygotowanej dokumentacji. Wiele tutaj zależy od tego, do jakiego organu ma być składany dokument.

  • Marszałek województwa oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska – operat przeciwpożarowy może zostać przygotowany jedynie przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Starosta – osoba przygotowująca operat musi posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa ze specjalizacją inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub posiadać tytuł zawodowego inżyniera pożarnictwa.

Niezmiernie istotne jest, aby osoba przygotowująca operat przeciwpożarowy cechowała się wysokimi kwalifikacjami oraz wiedzą z zakresu pożarnictwa. Rzetelne przygotowanie operatu przeciwpożarowego znacznie zwiększa szansę na uzyskanie niezbędnych zezwoleń, a także chroni mienie oraz pracowników przed pożarem.

Operat pożarowy – jakie informacje musi zawierać?

Zawartość operatu przeciwpożarowego także została starannie opisana oraz zaplanowana przez Ustawę o odpadach. Dokument musi poruszyć szereg zagadnień oraz posiadać niezbędne opinie. Operat dzieli się na trzy części. Informacje formalno-prawne, informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz opinie o elementach infrastruktury. Połączenie wszystkich trzech aspektów sprawia, że dokument znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz jest świadectwem podjętych działań.

Najważniejsze informacje, które musi zawierać operat przeciwpożarowy:

  • Przebieg dróg pożarowych
  • Warunki i sposoby ewakuacji
  • Charakterystyka budowlana obiektu
  • Odległości między zabudowaniami
  • Przewidywania dotyczące gęstości obciążenia ogniowego
  • Cechy i parametry pożarowe substancji łatwopalnych
  • Analiza zagrożenia wybuchem
  • Charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Podczas zbierania, przetwarzania oraz produkcji odpadów trzeba zachować szczególną ostrożność – wiele substancji chemicznych zagrożonych jest zapłonem lub wybuchem. Wystąpienie pożaru należy minimalizować już na poziomie tworzenie projektu infrastruktury. Stworzenie stref pożarowych pozwoli uniknąć konsekwencji i zniszczeń.

Wpływ operatu przeciwpożarowego na bezpieczeństwo obiektu

Dokumentacja przeciwpożarowa ma ogromny wpływ na ochronę w przypadku pożaru oraz zapobieganie jego powstawaniu. Opisuje ona metody postępowania, a także pozwala na prowadzenie skutecznej prewencji. Uzyskanie zezwoleń to tylko pierwszy etap, później przedsiębiorcy muszą dokładać wszelkich starań, aby poprawiać poziom ochrony przeciwpożarowej, modernizować systemy do najwyższych standardów oraz ulepszać procedury.

(Visited 22 times, 1 visits today)