Naliczanie wynagrodzeń jest jednym z obszarów działania przedsiębiorstwa, które najczęściej jest zlecane firmom zewnętrznym, głównie ze względu na wymierne oszczędności. Outsourcing usług księgowych, w prosty sposób pozwala zminimalizować koszty płac. Wpływa również pośrednio na tzw. koszty stałe, związane z utrzymaniem stanowisk pracy, niezbędnych do tego, aby naliczanie wynagrodzeń odbywało się w sposób ciągły i terminowy.

 

Rynek outsourcingu usług księgowych rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, co skutkuje ciągłym poszerzaniem oferty w tym zakresie. Przedsiębiorcy, którzy chcą redukować koszty prowadzonej działalności, często decydują się na zlikwidowanie swojego działu księgowości, przekazując zadania z tego zakresu do biur rachunkowych (np. Akro z Warszawy). 

Umowa zawierana z firmą oferującą tego typu usługi musi dokładnie określać zakres przekazanych obowiązków, zasady wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za ich realizację. 
W przypadku, gdy księgowy zatrudniony jako pracownik nie wykona swojego obowiązku lub zrobi to w sposób nienależyty, w konsekwencji narażając pracodawcę na szkody, ponosi odpowiedzialność w stosunku do pracodawcy w wysokości wyrządzonej szkody. Odpowiedzialność pracownika zatrudnionego w dziale księgowym danej firmy jest określona przepisami kodeksu pracy, natomiast o odpowiedzialności biura rachunkowego decyduje umowa zawarta z klientem lub przepisy prawa regulujące ogólne zasady odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług firmy outsourcingowej powinien zwrócić uwagę, czy jego ewentualny partner posiada wymagane uprawnienia do świadczenia tego typu usług oraz na zakres jego odpowiedzialności. Jest to ważna kwestia, ponieważ według ustawy o rachunkowości świadczenie usług polegających w szczególności na prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy podatkowych oraz sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych może być wykonywane jedynie przez osoby uprawnione. Osoby te powinny posiadać certyfikat księgowy, muszą być także wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. W przypadku wątpliwości przedsiębiorca może zażądać od wykonawcy zlecenia stosownych certyfikatów i zaświadczeń.

Ważną kwestią jest również odpowiednie sformułowanie umowy outsourcingowej, co może się przyczynić do zminimalizowania ryzyka dla przedsiębiorcy. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem firmy a biurem rachunkowym (np. Akro), powinna określać zakres świadczonych usług. Dla własnego bezpieczeństwa przedsiębiorca powinien zadbać, aby zawrzeć w niej procedurę świadczenia usług księgowych, zasady komunikacji i obiegu dokumentów, sporządzania wymaganej dokumentacji, udostępniania informacji oraz terminy realizacji obowiązków przez zleceniobiorcę. Dokładnie należy także określić zasady wynagrodzenia za realizowanie usługi.

W interesie przedsiębiorcy jest, aby wszystkie te czynniki opisać w umowie w sposób precyzyjny, przejrzysty, zrozumiały dla obu stron. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w trakcie wykonywania zlecenia przez biuro rachunkowe.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 58 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu