Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian w prawie podatkowym. Jedną z nich jest likwidacja odwrotnego obciążenia. Argumentem ustawodawcy, który zrezygnował z tego mechanizmu, jest chęć wprowadzenia większej kontroli podatkowej i ograniczenie nadużyć. Odwrotne obciążenie zostało zastąpione nowym rozwiązaniem. Jak ono działa i kogo obowiązuje?

Czym było odwrotne obciążenie?

Faktury z odwrotnym obciążeniem do 31 października 2019 roku były wystawiane, jeśli transakcja spełniała jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

  • dostawa towarów obejmowała te określone w załączniku nr 11 oraz usług w załączniku nr 14;
  • sprzedawcą był podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona ze względu na limit obrotów w wartości 200 000 zł;
  • nabywcą był czynny podatnik VAT;
  • dostawa towarów nie była zwolniona z podatku VAT;
  • w przypadku usług budowlanych sprzedawca był podwykonawcą usług.

Zmiany sprawiły, że po 1 listopada 2019 roku faktury z odwrotnym obciążeniem nie mogą być wystawiane dla transakcji wymienionych w załączniku 11 i 14 ustawy o VAT. Nowelizacja ustawy o VAT uchyla te załączniki (a także załącznik nr 13) i w ich miejsce wprowadza załącznik nr 15. Dokument ten będzie określał, które firmy mają stosować nowy mechanizm rozliczania podatku VAT.

Co zastąpiło odwrotne obciążenie?

Odwrotne obciążenie zostało przez ustawodawcę zastąpione mechanizmem odwrotnej płatności tzw. split payment. Polega ono na tym, że kwota netto jest wpłacana na zwykły rachunek przedsiębiorcy, a podatek VAT wędruje na specjalny rachunek.

Rachunek VAT nadal należy do przedsiębiorcy, ale zgromadzony na nim środki nie można dowolnie dysponować. Firma może wykorzystywać je jedynie w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, urzędem Celnym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kogo obejmuje mechanizm podzielonej płatności?

Split payment obejmuje firmy ze wszystkich branż wskazanych w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Oprócz tego split payment obowiązkowo stosowany jest w przypadku:

  • gdy transakcja dotyczy co najmniej jednej dostawy towarów lub świadczenia usługi wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT;
  • gdy wartość transakcji jest większa bądź równa 15 000 zł – w przypadku transakcji w walucie obcej kwotę należy przeliczyć na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji;
  • gdy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Dla pozostałych transakcji stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obowiązkowe. Ustawodawca zachęca jednak, aby go stosować w celu zabezpieczenia własnych interesów. Decyduje się na to coraz więcej firm, które kuszone są korzyściami z rozliczania płatności w systemie split payment.

Jak wystawiać fakturę ze spilt payment?

Firmy objęte obowiązkiem podzielonej płatności obligatoryjnie muszą informować o tym na fakturze. W tym celu na dokumencie należy umieścić adnotacje „mechanizm podzielonej płatności”. Nie trzeba natomiast wskazywać dwóch oddzielnych rachunków bankowych – płatność zostanie podzielona automatycznie.

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją o podzielonej płatności, płacąc – musi zastosować tą metodą. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie skutkować sankcjami finansowymi. Zarówno na sprzedawcę, jak i nabywcę może zostać nałożona kara w wysokości 30% podatku VAT z błędnej opłaconej faktury.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 281 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu