Przejecie lub połączenie spółek wymaga w niektórych przypadkach uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK wydaje taką zgodę, jeżeli w wyniku transakcji nie zostanie istotnie organiczna konkurencja, w szczególności transakcja nie doprowadzi do powstania lub umocnienia pozycji dominującej jej uczestników.

Wystąpić o zgodę Prezesa UOKiK zobowiązane są spółki, których przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów („z normalnej działalności przedsiębiorstwa”), na poziomie grupy kapitałowej do której spółka należy (przychody skonsolidowane grupy kapitałowej) przekroczyły łącznie w poprzednim roku obrotowym:

  • równowartość 1 mld euro w wymiarze międzynarodowym, lub
  • równowartość 50 mln euro w wymiarze krajowym (na terytorium RP).

Zgody wymaga transakcja zarówno klasycznego połączenia spółek jak i nabycia lub przejęcia pośredniej lub bezpośredniej kontroli nad przedsiębiorstwem w jakikolwiek sposób przez jednego lub więcej powiązanych przedsiębiorców.

Limity wskazane powyżej dotyczą zarówno pojedynczej transakcji, jak i różnych transakcji pomiędzy tymi samymi podmiotami (należącymi do tych samych grup kapitałowych) w ciągu 2 lat .

Nie wymaga zgody (zgłoszenia) do UOKiK zamiar:

  • przejęcia przedsiębiorstwa (lub jego części), którego przychody (zdefiniowane wyżej) nie przekroczyły w żadnym z ostatnich 2 latach na terytorium Polski równowartości 10 mln euro. Niniejszy punkt dotyczy także przejmowanych przedsiębiorstw i ich części, należących do jednej grupy kapitałowej.
  • połączenia przedsiębiorstw (w tym w drodze zawiązania nowej spółki) jeżeli przychody (zdefiniowane wyżej) żadnego z łączonych przedsiębiorstw nie przekroczyły w żadnym z ostatnich 2 lat obrotowych równowartości 10 mln zł.
  • nabycia w celu odsprzedaży akcji lub udziałów przez instytucję finansową, której przedmiotem działalności jest inwestowanie w tego rodzaju aktywa, pod warunkiem że odsprzeda ona te aktywa w ciągu 12 miesięcy i nie będzie wykonywała praw z tych akcji / udziałów z wyjątkiem praw do dywidendy,
  • przejęcia akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności bez wykonywania praw z nich wynikających poza ich sprzedażą,
  • nabycia przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego z wyłączeniem podmiotów konkurencyjnych lub posiadających podmioty konkurencyjne w grupie kapitałowej,
  • przejęcia przedsiębiorstwa pozostającego w tej samej grupie kapitałowej co przejmujący.

 

Paweł Goźliński

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Wycena i Due diligence twojego biznesu

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 410 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu