Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w wydziale komunikacji miejskiego lub gminnego urzędu, obowiązkiem jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, popularnie określanego mianem polisy OC. Jakie świadczenia pokrywa taka polisa w przypadku zaistnienia kolizji bądź wypadku?

Podstawowa funkcja OC

Kierowca zobowiązany jest wykupić dla swojego samochodu, ciężarówki, motocykla czy innych pojazdów mechanicznych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych przez kierowcę. Obowiązek wykupienia OC pojazdu wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota takiego świadczenia nie może być wyższa niż (dane właściwe na marzec 2017):

  • 1 220 000 euro na jednego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie,
  • 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe w przypadku szkód w mieniu,
  • 1 220 000 euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Każdy właściciel pojazdu musi być objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek spowodowania kolizji, w wyniku której dojdzie do wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie. W przeciwnym wypadku kierowca naraża się na poniesienie z własnej kieszeni wszelkich kosztów odszkodowań oraz na nałożenie na niego przez policję mandatu.

Typy świadczeń z OC

Odszkodowanie z OC powinno przede wszystkim pokryć koszty naprawy uszkodzonego w wypadku lub kolizji pojazdu osoby poszkodowanej. Nie jest to jednak jedyne świadczenie pokrywane przez ubezpieczyciela osoby winnej zdarzenia drogowego. Może się zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa będzie musiała wypłacić wiele innych świadczeń. Poszkodowany może domagać się zwrotu poniesionych kosztów z polisy OC osoby, która wyrządziła szkodę również i wtedy, gdy na przykład samochód wbił się w jego dom czy garaż. Odszkodowanie pokryje koszty jego odbudowy, w tym położenie nowego dachu, jeśli konstrukcja stalowa dachu została uszkodzona.

Firma ubezpieczeniowa generalnie ma obowiązek pokryć koszty odszkodowania za straty, które poszkodowany poniósł oraz odszkodowania za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono danej szkody. Osoba poszkodowana może wnosić do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku lub kolizji o zrekompensowanie lub naprawienie innych strat w jej majątku oraz o poniesienie wydatków zaistniałych w związku ze zdarzeniem. Ubezpieczyciel między innymi może opłacić wynajęcie pojazdu zastępczego dla poszkodowanego oraz koszty holowania uszkodzonego samochodu.

Prócz roszczeń związanych bezpośrednio z naprawą pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wypadku, poszkodowany może wnosić o świadczenie za naprawę lub rekompensatę zniszczonego telefonu komórkowego, tabletu, drogiego zegarka czy nawet odzieży. Ubezpieczyciel nie będzie jednak odpowiedzialny za szkody polegające na utracie w wyniku kolizji lub wypadku gotówki, biżuterii, czy papierów wartościowych i innych.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 270 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu