Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych to obowiązek każdego zakładu pracy. Zależnie od branży oraz szczególnych warunków panujących na ich terenie wymagane może być również spełnianie dodatkowych wymogów wynikających z poszczególnych  regulacji.

Przykładem może być dyrektywa ATEX, która jest obowiązkowa dla firm, w których występuje stale lub okresowo atmosfera wybuchowa.

Przykładami zakładów pracy, które muszą działać zgodnie z jej założeniami są między innymi cukrownie, gorzelnie, stolarnie i stacje paliw. Warto wiedzieć, że zasady dyrektywy ATEX mogą też dotyczyć jedynie części budynków np. magazynów, w których przechowywane są substancje łatwopalne i materiały sypkie, powodujące duże pylenie. Przestrzeganie przepisów zawartych w tej dyrektywie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.

Co obejmuje dyrektywa ATEX?

http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we

Zakres dyrektywy obejmuje przede wszystkim wytyczne dotyczące urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Wymagania dotyczą także komponentów i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem. Zgodnie z ATEX wszystkie strefy zagrożenia wybuchem muszą być prawidłowo wyznaczone oraz wyraźnie oznakowane. Ponadto na każdym stanowisku pracy z zagrożeniem wystąpienia wybuchu należy wykonać ocenę ryzyka oraz opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Jak sprawdzić, czy w firmie są zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie pozwala na ocenę bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem. W czasie tych działań sprawdza się w pierwszej kolejności, czy ryzyko w strefach zagrożenia wybuchem zostało prawidłowo ocenione. Konieczny jest także przegląd wszelkich procedur i instrukcji. Kolejnym etapem audytu jest też kontrola stanu oraz sposobu użytkowania urządzeń produkcyjnych oraz elementów systemu alarmowego.

(Visited 264 times, 1 visits today)